Gunnar Tenge - GIS-konsulent
www.tenge.no

Forside
Ar2000

Det eneste og dermed beste landsdekkende arealressurskartet på vektorformat kan lastes ned gratis her hos NIJOS.

Datakilde:  Arealressurskart, nasjonalatlas, med 5 klasser fra ca. 1980. Tettsted og bre fra Digital Chart of the World, ca. 1990, høyfjelldata fra nasjonalatlas vegetasjonskart som er fullført langs 1500metershøydekurven på vestlandet i samråd med NIJOS. I tillegg er det rettet opp en del grove feil mot satellittbilde. Arbeidet er utført av Gunnar Tenge våren 2005.

Projeksjon: UTM32,33,34-wgs84. 

Format: Shape med singelpartpolygoner. dvs. alle polygoner finnes som unike forekomster i databasen.

Innhold/Fullstendighet: Arealressursinndeling av Norge. Hele Norges landareal er med.

Geometrisk nøyaktighet: Dataene kommer fra mange kilder, stor sett oppgitt som N1000 kvalitet. De har ligget i forskjellige referansesystemer og er transformert flere ganger. Det er oppdaget deformasjoner på opptil 1000 meter i de originale dataene. Vektordataene vil jeg anslå har en nøyaktighet tilsvarende målestokk 1:2 millioner( 1000m = 0,5mm).  

Annet: Produktiv skog og areal uten vegetasjonsdekke er definert "litt romslig". Dvs. det er en del uproduktiv skog i klasse 1 og en del vegetasjonsdekt i klasse 5.  

Egenskaper:

AR2000kl     

1 Produktiv skog. > 0,1m3 tilvekst pr. dekar

2 Uproduktiv skog. Mye fjellskog

3 Dyrka mark. 

4 Annet areal med vegetasjonsdekke. I lavlandet er dette på øyer og mindre tettsteder

5 Annet areal uten vegetasjonsdekke. Meget skrint, i sørnorge over 1500m

6 Tettsted

7 Isbre

8 Vann

 

Areal     Arealet i dekar 


ar2000
Arealfordeling
KODE Beskrivelse             Dekar  Prosent
1 Produktiv skog 82171143 25,5
2 Uproduktiv skog 57508157 17,9
3 Dyrkamark 10206127 3,2
4 Anna areal med vegetasjonsdekke 135638300 42,1
5 Anna areal uten vegetasjonsdekke 22844394 7,1
6 Tettsted 870525 0,3
7 Isbre 2893932 0,9
8 Vann 9720224 3,0
321852801 100,0